เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยสร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงอาเซียน
วันที่ โพสต์ 2015-10-08 14:17:31

 การสร้างพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย เป็นการสร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับอาเซียน และเพื่อการพัฒนาเมืองเขตชายแดนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการขนส่ง การถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ โดยจะมีเครือข่ายอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงการใช้แรงงานต่างด้าว และการให้บริการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอีกด้วย

           เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ บริเวณพื้นที่ ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กำหนดให้เป็นเขตการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนการบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เมื่อในปี 2558 ทางประเทศไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา  และระยะที่สอง อีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น  โดยมีวัตถุประสงค์ทำขึ้นมาเพื่อสร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับอาเซียน และการพัฒนาเมืองชายแดน โดยมีกลยุทธ์การสร้างเศรษฐกิจพิเศษดังนี้

·       การสร้างพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ เน้นการพัฒนาบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

·       สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน และการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

·       สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่องของไทย และในประเทศเพื่อนบ้าน

·       จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน โดยการบริหารแรงงานต่างด้าวและที่จำเป็น

 

เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มีพื้นที่ 14 ตำบลติดชายแดนใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด รวม 1,419 ตร.กม. รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด (886,875 ไร่) ตากมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 426 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1 และ 32 เป็นสายเอเชีย มีด่านชายแดนแม่สอดเป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่วนการขนส่งมีสนามบินพาณิชย์ที่อำเภอแม่สอดและยังมีถนนเชื่อมต่อกับสหภาพเมียนมาร์อีกด้วย สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองย่างกุ้งที่เป็นศูนย์กลาง  ส่วนใหญ่การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศนั้นจะเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมทั้งหมด

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มีพื้นที่ 11 ตำบลที่ติดชายแดนใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดอนตาล รวม 578.5 ตร.กม. มีพื้นที่ทั้งหมด (361,542 ไร่) มุกดาหารมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 642 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 2 207 202 2169 และ 212 จะมีด่านชายแดนมุกดาหารเป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อกับแขวงสะหวันเขตสปป.ลาว ระหว่างการค้าไทย-สปป.ลาวเป็นอันดับที่สอง ส่วนการคมนาคมขนส่งจะเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว และยังสามารถเชื่อมโยงประเทศเวียดนาม เข้าสู่ท่าเรือดานัง การขนส่งของไทยยังเชื่อมโยงไปยังหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศจีนตอนใต้ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฯลฯ มุกดาหารมีสินค้าขนส่งแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมการเกษตร การไฟฟ้า และโลจิสติกส์ เป็นส่วนใหญ่

3. เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีพื้นที่ 4 ตำบล ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร รวม 332.0 ตร.กม. รวมมีพื้นที่ทั้งหมด (207,500ไร่) สระแก้วมีระยะทางห่างจากกรุงเทพประมาณ 260 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 304 จะมีด่านชายแดนอรัญประเทศเป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่วนมูลค่าการค้าของไทย- กัมพูชา สูงสุดของประเทศ การขนส่งคมนาคมสเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง และมีถนนเชื่อมโยงกับทางหลวงหมายเลข 6 ของกัมพูชา  เชื่อมโยงกับเส้นทางหมายเลข 71 เข้าสู่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  จนได้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่งได้แก่ ปอยเปต-โอเนียง ซันโค-ปอยเปต สุดท้ายคือเมืองศรีโสภณ  ส่วนสินค้าขนส่งแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า เกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือต่างๆ มากมาย

4. เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด มีพื้นที่ชายแดน 3 ตำบล คือ อำเภอคลองใหญ่ทั้งอำเภอ ได้แก่ ตำบลคลองใหญ่ ตำบลหาดเล็ก ตำบลไม้รูด รวม 50.2 ตร.กม. รวมมีพื้นที่ทั้งหมด (31,375 ไร่) ตราดมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 420 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  344  3 และ 31 มีด่านชายแดนบ้านเล็กเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับจังหวัดเกาะกง ของกัมพูชา  ตราดมีสินค้าขนส่งแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจะเป็นพวกอุตสาหกรรมการเกษตร โลจิสติกส์ นิคมต่างๆ สามารถขนส่งทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือสีหนุวิลล์ ของกัมพูชา

5. เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีพื้นที่ 4 ตำบลของ อำเภอสะเดา ได้แก่ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์ รวม 522.3 ตร.กม. รวมมีพื้นที่ทั้งหมด (345,187.5 ไร่) สงขลามีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 950 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และ 2 สายเอเชีย มีด่านแดนสะเดาและแดนปาดังเบซาร์เป็นจุดผ่านแดนถาวร ประเทศมาเลเซียมีมูลการค้าชายแดนสูงสุดอันดับหนึ่งและสองของไทย ส่วนการคมนาคมของจังหวัดสงขลาก็จะมีท่าน้ำลึกสงขลา มีสนามบินพาณิชย์ที่อำเภอหาดใหญ่ มีทางหลวงแผ่นดินและทางรถไฟเชื่อมต่อกับมาเลเซีย  มีท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของประเทศมาเลเซียเป็นพื้นที่การขนส่งที่ดีที่สุด สงขลามีการทำอุตสาหกรรมการส่วนใหญ่เป็นการเกษตร สิ่งทอ เครื่องเรือน เป็นส่วนใหญ่

เขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนใหญ่ได้รับการสนับจากภาครัฐ โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน การเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI กรณีเป็นกิจการเป้าหมายและตั้งในอาณาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศ BOI ที่ 4//2557

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

·          ยกเว้น 8 ปี โดยจะจำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

·          ลดหย่อนกำไรสุทธิได้จากการลงทุนอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

·          หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่มีรายได้ประกอบกิจการ

·          หัดเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

อากรขาเข้า

·          ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร

·          ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี

การใช้แรงงานต่างด้าว

         อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด

 

สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI

สิทธิประโยชน์

มติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2//2557

ภาษีเงินได้

นิติบุคคล

ลดหย่อนจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี

 

มาตรทางการเงิน

สิทธิประโยชน์

มติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่2//2557

เงินกู้

ดอกเบี้ยผ่อนปรน รายละ 1-20 ล้านบาท

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมศุลกากร กรณีตั้งเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน

·       ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร เป็นเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน

·       ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อส่งออก เป็นเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน

·       ยกเว้นอากรขาออก เป็นเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน

·       ยกเว้นอากรการกำจัดหรือทำลายวัสดุ เป็นเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน

·       ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก  เป็นเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน

·       ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้านำเข้า – ส่งออก  เป็นเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน

·       ไม่กำหนดระยะเวลาเก็บสินค้า  เป็นเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บนไม่เกิน 2 ปี

 

 

 

 
ที่มา : smartsme.tv
ความคิดเห็น
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม อย่างวิญญูชน พึงกระทำ พร้อมลงนาม
2. ทีม federationthaisme.org ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความที่ หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย์
3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่ หยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
4. ทุกความคิดเห็นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฏหมายได้ทุกกรณี ประกอบกับ ทีมงาม ขอสงวนสิทธิ์ใน การลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆต่อเจ้าของความเห็น