ประเทศเนเธอร์แลนด์ตระหนักและให้ความสำคัญกับ SME ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยิ่งโดยได้มีการกำหนด top sectors ที่ประเทศมีความเชี่ยวชาญและศักยภาพสูง 9 สาขา
วันที่ โพสต์ 2015-03-24 19:11:00
อุตสาหกรรมแฟชั่น เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ทั้งนี้อุตสาหกรรมแฟชั่นค่อนข้างมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจพอสมควร เนื่องจากครอบคลุมถึง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื
วันที่ โพสต์ 2015-02-03 11:04:00
ไผ่ วัสดุก่อสร้างที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ในปัจจุบันมีการนำไผ่มาใช้ประโยชนน์น้อยลงกว่าสมัยก่อนมาก เนื่องจากมีวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ เติบโตขึ้นมาแทนที่อย่างเยอะแยะมากมาย ซึ่งวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่ทำร้ายธรรมชาติ ส่งผลให้นักอ
วันที่ โพสต์ 2015-02-02 16:57:00
ภาษีหลัก ๆ ที่ผู้ประกอบการต้องทำความรู้จัก มีทั้งหมด 8 ภาษี คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีสรรพสามิต ภาษีรถ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อการทำธุรกิจที่โปร่งใส
วันที่ โพสต์ 2015-01-29 00:43:00
5 คำแนะนำ สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจที่อยากประสบความสำเร็จ
วันที่ โพสต์ 2015-01-29 00:02:00