‘บอร์ด SMEs’ อนุมัติ 6 โครงการส่งเสริม SMEs เร่งด่วน วงเงิน 570 ล้านบาท ทั้งสร้างฐานข้อมูล พัฒนาศักยภาพและศูนย์บริการ SMEs พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่าย SMEs 18 กลุ่มจังหวัด เชื่อมั่นจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย และส่งประโยชน์สู่ผู้ประกอบการ SMEs ท
วันที่ โพสต์ 2015-03-23 11:33:00
เริ่มแล้วสำหรับสมาชิกสมาพันธ์ฯในการขอสินเชื่อกับ SME Bank
วันที่ โพสต์ 2015-03-19 14:30:00
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium : SMEs) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.) เสนอ
วันที่ โพสต์ 2015-03-18 18:09:00
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับSME เช่น สสว. สภาอุตฯ, สมาคมต่างๆ ในการขับเคลื่อน SMEs ไทย ครั้งที่2
วันที่ โพสต์ 2015-03-16 10:23:00
นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ได้ผลักดันให้มีการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดโอกาส
วันที่ โพสต์ 2015-03-12 13:26:00