1. รายละเอียดผู้กู้  
    ชื่อกิจการ(บริษัท/หจก./ฯลฯ)   ประเภทธุรกิจ
    ผู้ติดต่อ ชื่อ/นามสกุล   หมายเลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนการค้า
    ตำแหน่ง
    ที่ตั้งกิจการ/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
    โทรศัพท์    มือถือ    แฟกซ์
    Website    E-mail
2. รายละเอียดการขอสินเชื่อ  
    2.1 สินเชื่อที่ต้องการ    วัตถุประสงค์  
    2.2 วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ  บาท    ระยะเวลากู้  ปี
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณา  
    3.1 ประวัติกิจการ เปิดดำเนินมาแล้ว  ปี   ลูกค้ามีประสบการณ์ในธุรกิจที่ขอกู้ครั้งนี้ระยะเวลา  ปี
    3.2 ผลการดำเนินงาน กิจการมีผลการดำเนินงาน (เฉลี่ยต่อเดือน) และฐานะการเงินดังนี้
          ยอดขาย/เดือน  บาท    ค่าใช้จ่าย/เดือน  บาท    กำไรสุทธิ/เดือน  บาท
          ลูกหนี้การค้า/เดือน  บาท    เจ้าหนี้การค้า  บาท
    3.3 ประวัติติดต่อสถาบันการเงิน กิจการใช้บริการกับสถาบันการเงิน
                      ประเภทสินเชื่อ                      วงเงิน(บาท)                      อัตราดอกเบี้ย(%X)                      สภาพหนี้
                                           ปกติNPL
                                           ปกติNPL
4. ประวัติการเป็นสมาชิกสมาคน/หน่วยงาน  
    4.1 ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสมาคน/หน่วยงาน (ระบุ)        วันที่เริ่มเป็นสมาชิก          ประเภทของสมาชิก          หมายเลขสมาชิก
                                       
                                       
                                       
    4.2 ปัจจุบันยังคงเป็นสมาชิกโดยมีตำแหน่งในสมาคม(ระบุ)
    4.3 กรณีเป็นสมาชิกกับหน่วยงานราชการเคยเข้าร่วมกิจกรรม   กับหน่วยงาน
    ในโครงการ    เมื่อวันที่
    4.4 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเป็นสมาชิกกับสมาคม/หน่วยงานจำนวน ฉบับ  มาพร้อมดังนี้
    Filename
    Filename
    Filename