กลุ่มผู้บริหารศูนย์บริการ
1,173,117,511,771,170
02-7046327-8
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิผักและผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อการส่งออก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
กลุ่มสหกรณ์ปฏิญญาท่าแซะ (จำนวน 8 สหกรณ์)
1518
02-5869592
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป Thai-agri food cluster
คลัสเตอร์ออร์แกนนิคชาแม่สลอง. จ.เชียงราย
เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand
ชมรม SMEจังหวัดพิจิตร
ชมรมเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ NEC Network
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ชมรมตลาดนัดชุมชนและร้านค้าชุมชน
ชมรมผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง (จำนวน 200 สหกรณ์ )
13 สันนิบาตสหกรณ์
02-6693254-60
ชมรมผู้ประกอบการ SME จ.ยะลา
37
073-223493
ชมรมผู้ประกอบการ SME จ.อุตรดิตถ์
139-141
055-411116