ชมรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สีเขียวของคนไทย
ชมรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จ.เชียงใหม่
ชมรมสตรีที่ปรึกษาและผู้ประกอบการไทย
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (120 สหกรณ์)
ชุมนุมสหกรณ์นิคมสยาม
ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (16 สหกรณ์)
149/408
02-3372484
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (1,396 สหกรณ์)
นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทย
มูลนิธิสัมมาชีพ
สถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร(Food Franchise Institute)
7/497
085-1566002
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (วิสาหกิจชุมชน41,000แห่ง)
สมาคม ATSME