สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ระหว่างประเทศ
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
สมาคมผู้ประกอบการรถเครน
สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำมันแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)
สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา
สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
80
02-8076644
สมาคมภัตตาคารไทย
98
02-6289088
สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก
สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้
สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซี่ยน